За нас и нашата работа

Фирма "Неокад" ООД е основана през 2004 година от инж. Страхил Танев Танев и
инж. Владимира Боянова Луканова. Вписана е в регистъра на правоспособните
юридически лица към
Агенция по кадастъра със заповед номер РД-15-61.

Страхил Танев работи в областта на геодезията и кадастъра от 1992 година.
Започнал е от най-ниската длъжност в една гедезическа фирма - фигурант. В
последствие работи последователно като оператор и проектант. По време на
следването си (през 1998г.) специализира една година в Техническия Университет
във Франкфурт - Германия. През 2002 година завършва УАСГ - София, специалност
"Геодезия" и понастоящем изпълнява длъжността управител на "Неокад" ООД.
Вписан е в регистъра на правоспособните физически лица в София към
Агенция по
кадастъра.

Владимира Луканова работи в областта на геодезията и кадастъра от 1999 година.
През 1996 година завършва математическа гимназия с профил математика и
информатика. Същата година е приета в УАСГ - София, специалност "Геодезия".
Завършва през 2001 година, като две години по - късно е вписана в регистъра на
правоспособните физически лица към
Агенцията по кадастъра . От 2005 година
притежава пълна проектантска правоспособност към
Камара на Инженерите в
Инвестиционното Проектиране (КИИП) - регистрационен номер 01387. Инж.
Луканова има и сертификати за експерт оценител на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях и на недвижими имоти и сгради -
паметници на културата.


Мениджърският екип на фирмата разполага със солиден опит във всички аспекти
на геодезията. Участвали сме в изработването на кадастрални карти на няколко
града в България, създаване на ГММП, изследване на хоризонтални и вертикални
деформации, измерване на магнитни азимути, реконструкции на сгради, прецизни
измервания на инженерни съоръжения, изработване на вертикално планиране и
трасировъчни планове, създаване и промяна на ПУП и др.

През годините на дейност на "Неокад" ООД наши партньори са: "Петрол" АД, "OMV -
България" ЕАД, "БТК" АД, "Шел - България" ЕАД, "Шел газ - България" ЕАД, "ТОБО -
проект" ООД, "Архкон проект" ООД,  "Линде газ - България" ЕООД, "Виена реал
естейт" ООД, "Баутех" ЕООД, "Ел-тест" ООД и др.
"Неокад" ООД
1111 София,
ул. Бетовен 6В, ап.6
4000 Пловдив,
ул. Ив. Вазов 14
тел. 032/260653
GSM: 0897944953
e-mail: office@neocad.biz