Услуги
"Неокад" ООД има удоволствието да Ви предложи следните услуги в
областта на геодезията:
GPS измервания
Прецизни инженерно - геодезически дейности:
 • Установяване на успоредност в осите на пуснати в експлоатация
  машини;
 • Контрол при монтиране на анкерни съоръжения и др.;
 • Заснемане на фасади на сгради - паметници на културата.
Следене на вертикални и хоризонтални деформации на сгради и
съоръжения:
 • Изграждане и измерване на високоточна пространствена мрежа;
 • Обработка и анализ на резултатите в табличен и графичен вид.
При проектиране на сгради и съоръжения:
 • Създаване на кадастрална и топографска основа за територията на
  обекта;
 • Трасиране на имотни граници;
 • Определяне на обема на иззетата земна маса;
 • Надлъжни и напречни профили;
 • Изработване на проект за вертикално планиране;
 • Изработване на трасировъчен план;
 • Даване на строителна линия и ниво, трасиране на сои и колони и
  всички други геодезически дейности по време на строителството.
Кадастрални карти и регистри:
 • Създаване и попълване на кадастрални и специализирани карти;
 • Нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл.
  52 от ЗКИР;
 • Отстараняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и
  регистри;
 • Образуване на нови имоти в кадастралната карта;
 • Изработване на Скица проект за делба, обединяване или друга
  промяна в имота;
Регулация:
 • Създаване или изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) в
  частност план за регулация;
 • Трасировъчен карнет на дворищна регулация;
 • Измерване на площта на урегулиран поземлен имот.
"Неокад" ООД
1111 София,
ул. Бетовен 6В, ап.6
4000 Пловдив,
ул. Ив. Вазов 14
тел. 032/260653
GSM: 0897944953
e-mail: office@neocad.biz